Statika

Zaoberáme sa statikou a dynamikou nosných konštrukcií stavieb. Statické výpočty spracovávame podľa európskych noriem, eurokódov platných pre všetky riešené materiály nosných konštrukcií. Klienti môžu využiť naše služby v prípade plánovania novostavieb, ako aj pri rekonštrukciách a prestavbách existujúcich objektov.


TYPY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

 • projekty pre územné rozhodnutie
 • projekty pre stavebné povolenie
 • realizačné projekty
 • projekty skutočného vyhotovenia stavby
 • statické posudky pre existujúce stavby
 • riešenie statických porúch a návrhy ich sanácií

TYPY STAVIEB A ICH ZMIEN:

 • novostavby
 • prestavby - rekonštrukcie, prístavby a nadstavby
 • stavebné úpravy

TYPY KONŠTRUKCIÍ:

 • železobetónové konštrukcie
 • oceľové konštrukcie
 • drevené konštrukcie
 • murované konštrukcie
 • kombinované a spriahnuté konštrukcie

TYPY OBJEKTOV:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • administratívne objekty
 • polyfunkčné objekty
 • objekty občianskej vybavenosti
 • priemyselné a hospodárske objekty
 • inžinierske a dopravné stavby

VÝPOČTY NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV  

 • statická a dynamická analýza objektu  
 • účinky teploty  
 • účinky poklesu podpôr  
 • účinky dynamického vetra a seizmicity


Od 1. apríla 2010 boli zrušené národné normy statiky, a platia už iba euronormy. To znamená, že ak niekto chce akúkoľvek stavebnú úpravu vykonať v panelovom byte, statik musí prepočítať statiku celého domu a posúdiť ho aj na seizmicitu. To platí aj pri zateplení.

Vytvorenie nového otvoru v nosnej stene sa prejavuje v zvýšení statického namáhania aj na úplne iných miestach nosnej konštrukcie ako bol tento otvor zrealizovaný.

Nutným podkladom pre statické posúdenie zásahu do nosnej konštrukcie je komplexný prieskum celého objektu ( všetkých bytov ) z pohľadu predchádzajúcich zásahov do nosnej konštrukcie. Prehliadku musí vykonať spracovateľ statického výpočtu !

Statické posúdenie musí byť vypracované minimálne na celú nosnú stenu. Nepostačuje len výpočet nadpražia nového ( zväčšeného ) otvoru.

Žiaľ , majitelia bytov neohlasujú plánované zásahy alebo úpravy. Nepovolenými zásahmi vznikajú rôzne ďalšie poruchy, ako je porušenie fasádnych panelov, vznikajú trhliny, zatekajú, atď... môže sa stať, že po kontrole súčasného stavu domu a následnom prepočte sa zistí, že dom nevyhovuje - následok je nepredajnosť bytov.