Energetická certifikácia budov

 • rodinné domy 
 • bytové domy
 • administratívne budovy
 • budovy škôl a školských zariadení
 • budovy nemocníc
 • budovy hotelov a reštaurácií
 • športové haly a iné budovy určené na šport
 • budovy pre velkoobchodné a maloobchodne služby
 • ostatné nevýrovné budovy spotrebujúce energiu


 

Štátny dozor vykonáva Štátna energetická inšpekcia (ŠEI).

Pokuty môžu byť udelené vlastníkom, ako aj osobám vykonávajúcim certifikáciu. Inšpekcia uloží pokuty podľa § 11:

 •  vlastníkom budovy :

a) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je vlastníkom budovy, v ktorej viac ako 250 m2  celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ju často navštevuje,alebo budovy s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m2, ktorú verejnosť často navštevuje ak do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického štítku nevystaví energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste,

b) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je vlastníkom budovy, ak

1. neobstará energetický certifikát v príslušných lehotách, hoci je na to podľa zákona povinná,

2. neuschová energetický certifikát na čas jeho platnosti,

3. neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy,

4. neodovzdá kópiu platného energetického certifikátu nájomcovi,

5. neodovzdá projektové energetické hodnotenie novému nadobúdateľovi budovy pri jej predaji pred začatím výstavby budovy alebo rozostavanej budovy,

6. neuvedie ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej samostatnej časti v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.

 • fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá vykonala energetickú certifikáciu hoci nie je oprávnenou osobou, alebo nemá odbornú spôsobilosť na príslušnú časť energetickej certifikácie.

Postup spracovania energetického certifikátu :

 • Obhliadka budovy , k obhliadke je potrebné predložiť aj projektovú dokumentáciu  vzťahujúcu sa k posudzovaným miestam spotreby ( projekt Architektúry, ústredného vykurovania....)
 • Vytvorenie fotodokumentácie budovy a  technických inštalácií prislúchajúcich k jednotlivým miestam spotreby
 • Výpočet samotného energetického certifikátu, priradenie jedinečného evidenčného čísla certifikátu serverom ministerstva výstavby.

Doba spracovania 2-3 týždne , v prípade nutnosti je možné spracovanie urýchliť.

Cena energetického certifikátu

( záleží od  veľkosti a členenia objektu, dostupnosti podkladov, termínu spracovania )   

 • štandardné rodinne domy 150 -250€
 • bytové domy 300-600€
 • ostatné  budovy  -  individuálne nacenenie